“SOL - Systematisk Observasjon av Lesing”

Lesing er kanskje den viktigste ferdigheten i skolen. Dersom eleven ikke mestrer denne ferdigheten vil det gi vansker i fritid og i skole- og arbeidsliv. Vi kan ikke slå oss til ro med at 20 % av elevene i Norge går ut av grunnskolen uten gode nok leseferdigheter.

I Gjesdal har vi derfor gjennom 2 år utviklet et forskningsbasert verktøy som har til mål at elevene skal bli gode lesere.
SOL er:

  • Et system/verktøy for å fastslå hvor elevene er i sin leseutvikling.
  • Et program for kompetanseheving for lærere.
  • Et verktøy der hver elev skal følges i sin leseutvikling gjennom alle 10 årene.
  • Et verktøy for tilbakemelding til elever og foresatte.

SOL ble innført ved alle våre skoler fra høsten 2006 og alle våre elever fra 1. til 10. trinn blir kartlagt med dette verktøyet. Ut av denne kartleggingen skisserer SOL tiltak som blir satt inn for den enkelte elev. Evalueringen etter bruk i Gjesdal er svært positiv. Mange andre kommuner er etter hvert blitt interessert i SOL, og på forespørsel kommer vi og informerer om SOL. Dersom du har spørsmål knyttet til dette verktøyet kan du henvende deg til skolesjef Jone Haarr, tlf. 51 61 43 12 eller jone.haarr@gjesdal.kommune.no
Presentasjon av SOL verktøyet: SOL video


Lesingen og kartleggingen er strukturert i 10 trinn, alt etter hvor eleven er i sin leseutvikling.
Lærerne som arbeider med SOL kartlegger elevens lesekjennetegn på de ulike trinnene slik at eleven får best mulig hjelp i sin videre leseutvikling.

Elevens lesing blir systematisk registrert digitalt.

 

 Copyright © 2011 Gjesdal kommune. Utviklet av Conexus AS